விநாடிக்கு மீட்டர்கள் முதல் ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள் மாற்றம்

வடிவம்
சரித்தன்மை

குறிப்பு: பின்ன முடிவுகள் பக்கதிலுள்ள 1/64க்கு முழுமையாக்கப்படும். துல்லியமான விடைக்கு, முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து தசமம் என்பதை தேர்ந்தெடுக்கவும்

குறிப்பு: முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து குறிப்பிடத்தக்க இலக்கங்களின் எண்ணிக்கையை தேர்வு செய்து , நீங்கள் விடையின் துல்லியத்தை அதிகரிக்கவோ, குறைக்கவோ செய்யலாம்

குறிப்பு: முழுமையான தசம முடிவுக்கு, முடிவுக்கு மேலுள்ள தெரிவுகளில் இருந்து ‘தசமம்’ என்பதைத் தேர்வு செய்யவும்

பெருக்கல்

விநாடிக்கு மீட்டர்கள்  வரை  ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள் மாற்று

வேலை செய்வதைக் காட்டவும்
அடுக்கு வடிவில் முடிவைக் காட்டவும்

விநாடிக்கு மீட்டர்கள்

வேகம் மற்றும் திசைவேகத்தின் எஸ்ஐ அளவீடு . இது ஒரு வினாடி நேரத்தில்  பயணம் செய்த மீட்டர் எண்ணிக்கை. துணையான முடுக்கம் அலகு மீட்டர் ஒன்றுக்கு விநாடி             ( m / s²) ஒன்றுக்கு விநாடிக்கு  ஆகும்.

 

விநாடிக்கு மீட்டர்கள்  வரை  ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள் மாற்று

ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள்

இது பொதுவாக, நாடுகளில்  போக்குவரத்து மெட்ரிக் முறையை பயன்படுத்தி  பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வேக அளவீடு . சாலை வேக வரம்புகள் ஒரு மணியில் கிலோமீட்டர் வழங்கப்படும், இது சுருக்கமாக  kph அல்லது km / h .

 

விநாடிக்கு மீட்டர்கள் முதல் ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள் அட்டவணை

Start
Increments
Accuracy
Format
அச்சு அட்டவணை
<சிறிய மதிப்புகள் பெரிய மதிப்புகள்>
விநாடிக்கு மீட்டர்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள்
0m/s 0.00kph
1m/s 3.60kph
2m/s 7.20kph
3m/s 10.80kph
4m/s 14.40kph
5m/s 18.00kph
6m/s 21.60kph
7m/s 25.20kph
8m/s 28.80kph
9m/s 32.40kph
10m/s 36.00kph
11m/s 39.60kph
12m/s 43.20kph
13m/s 46.80kph
14m/s 50.40kph
15m/s 54.00kph
16m/s 57.60kph
17m/s 61.20kph
18m/s 64.80kph
19m/s 68.40kph
விநாடிக்கு மீட்டர்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள்
20m/s 72.00kph
21m/s 75.60kph
22m/s 79.20kph
23m/s 82.80kph
24m/s 86.40kph
25m/s 90.00kph
26m/s 93.60kph
27m/s 97.20kph
28m/s 100.80kph
29m/s 104.40kph
30m/s 108.00kph
31m/s 111.60kph
32m/s 115.20kph
33m/s 118.80kph
34m/s 122.40kph
35m/s 126.00kph
36m/s 129.60kph
37m/s 133.20kph
38m/s 136.80kph
39m/s 140.40kph
விநாடிக்கு மீட்டர்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு கிலோமீட்டர்கள்
40m/s 144.00kph
41m/s 147.60kph
42m/s 151.20kph
43m/s 154.80kph
44m/s 158.40kph
45m/s 162.00kph
46m/s 165.60kph
47m/s 169.20kph
48m/s 172.80kph
49m/s 176.40kph
50m/s 180.00kph
51m/s 183.60kph
52m/s 187.20kph
53m/s 190.80kph
54m/s 194.40kph
55m/s 198.00kph
56m/s 201.60kph
57m/s 205.20kph
58m/s 208.80kph
59m/s 212.40kph
TOP 10 சதுர அடி முதல் சதுர மீட்டர் மாற்றம் கெல்வின் முதல் பாரன்ஹீட் மாற்றம் செல்சியஸ் முதல் பாரன்ஹீட் மாற்றம் கிலோகிராம் முதல் பவுண்ட்ஸ் மாற்றம் கற்கள் முதல் கிலோகிராம் மாற்றம் பாரன்ஹீட் முதல் செல்சியஸ் மாற்றம் பவுண்ட்ஸ் முதல் கிலோகிராம் மாற்றம் கிராம் முதல் அவுன்ஸ்கள் மாற்றம் கெல்வின் முதல் செல்சியஸ் மாற்றம் கிலோகிராம் முதல் கற்கள் மாற்றம்